Ahhoy.me - Študentské projekty/Maturita - TestSLUŽBY: English Learning Centre Sliač

* ZUŠ Sliač

„ZUŠ v Sliači je miestom, kde poskytneme nášmu žiakovi umelecké  vzdelanie, krásu, aktívny oddych, lásku k umeniu …“

Základná umelecká škola v Sliači je v súčasnosti modernou školou s vyše 40-ročnou tradíciou, má právnu subjektivitu, jej zriaďovateľom je Mesto Sliač.

Mnohí žiaci ZUŠ prezentujú školu ďalej: v štúdiu na Konzervatóriu, AMU, VŠMU a SŠ a VŠ umelecko – pedagogického typu.

V súčasnosti školu navštevuje 263 žiakov v hudobnom,  tanečnom a výtvarnom odbore. Jej koncepcia sa opiera o klasické, všeobecné, ale najmä kreatívne odborné formy vzdelávania, približujúce umenie, tanec a hudbu rýchlejším a modernejším spôsobom.

Prioritou ZUŠ v Sliači je vytvorenie všeobecného povedomia maximálnej starostlivosti o rozvoj talentu žiaka, ale aj kultiváciu osobnosti žiaka v zmysle hesla:

„ Krása – umenie – poslanie – povolanie“.

PONUKA ŠTÚDIA

Hudobný odbor:

Klavír, spev, husle, flauta, gitara, keyboard, hra na bicie, akordeón, kontrabas, chrámová a liturgická hudba. Možnosť zapojenia žiakov do ľudovej hudby, komorného sláčikového orchestra, komornej hry v študovanom odbore, zborového spevu. Súčasťou výuky je aj hudobno-teoretická príprava žiakov v HN.

Tanečný odbor:

Tanečná hudobno-pohybová príprava, základy klasického tanca, ľudový tanec, choreografie moderného tanca s prvkami hip-hopu, breakdanceu a jazzu.

Výtvarný odbor:

Predškolská výtvarná výchova – hravé, spontánne výtvarné činnosti, objavovanie výrazových a technických postupov, rozvíjanie fantázie a hravej tvorivosti.

Základné štúdium 1. a 2. st. – obsahuje kreslenie, maľovanie, modelovanie, sochárska tvorba, grafická tvorba, počítačová grafika, fotografia, animácia, keramika, tvorba šperku a odevu a iné.

Informácie:

PaedDr. Alica Hancková, riaditeľka školy

Základná umelecká škola Sliač,

SNP 308/39, 962 31 SLIAČ,

tel./fax: 045/54 42 171, 0911-621 759

e – mail: duhancko@centrum.sk

http://www.zussliac.sk/